ประสิทธิ์ มาลัย

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2559มัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญไทย
2550มัธยมศึกษาปีที่ 3ม.3ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ