สริตา สุวรรณแสนศักดิ์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2555ปริญญาตรีภาษาเกาหลีไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ