ปัทมา โต๊ะหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2554ปริญญาตรีการจัดการทั่วไปไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ