นภาอร เกษมจิต

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2559ปริญญาตรีเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังไทย
2555ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ช่างอิเล็กทรอนิกส์ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ