สุธิญา มะโน

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2557ปริญญาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย
2550ปริญญาตรีภาษาอังกฤษไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ