ดร. อัมพริกา วงศาโรจน์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2556ปริญญาเอกอังกฤษศึกษาไทย
2550ปริญญาโทภาษาอังกฤษไทย
2542ปริญญาตรีสถิติประยุกต์ไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ