นิภาพร ธรรมชูเชาวรัตน์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
สถานะการทำงานเกษียณ / ลาออก

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2553ปริญญาโทบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
2543ปริญญาตรีการเงินไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ