ดร. ภูวดล คงทวี

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2561ปริญญาเอกการสอนภาษาอังกฤษไทย
2555ปริญญาโทภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพไทย
2552ปริญญาตรีภาษาอังกฤษไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ