พรเพ็ญ รักชูชื่น

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2542ปริญญาตรีการเงิน การธนาคารไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ