ไสว เขมา

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2558ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)การบัญชีไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ