วรางคณา แซ่เจ็ง ไชยกุหลาบ

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2547ปริญญาโทไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ