ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรลักษณ์ พันธหชาติ แสงสว่าง

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2545ปริญญาโทไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ