ดร. วลัยกร เจริญสุข

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2552ปริญญาเอกไม่ระบุไทย
2545ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2543ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ