สมคิด ไขโพธิ์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2537ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
2528อนุปริญญาไม่ระบุไทย
2526มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2523มัธยมศึกษา ตอนต้นไม่ระบุไทย
2520ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
2517ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ