วิสูทธิ์ กระจ่างพล

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2520ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)Not defined in Englishไทย
2518มัธยมศึกษา ตอนต้นมัธยมศึกษา ตอนต้นไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ