ดร. อรษา ตันติยะวงศ์ษา

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาสังคมศาสตร์
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ > กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การประเมินโครงการ เศรษฐศาสตร์พัฒนาและวางแผน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2560ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ไทย
2544ปริญญาโทการจัดการไทย
2542ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ไทย
จากปี ถึงปี ตำแหน่ง บริษัท ประเทศ
2546ปัจจุบันอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไทย
25442546-07-01เจ้าหน้าที่สินเชื่อชั้นอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ไทย
25442544-12-31นักวิจัยผู้ช่วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ