ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐพร (ณัฐกานต์) อุตกฤษฏ์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2555ปริญญาเอกinformation and securityออสเตรเลีย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ รางวัลนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย สถานที่ที่ได้รับรางวัล ระดับรางวัล นักวิจัย ปีที่ได้รับรางวัล
สถิติผลงานทางวิชาการ