ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรกมล วิเศษศรี

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาสังคมศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม (มหาบัณฑิต)

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2553ปริญญาเอกบริหารธุรกิจไทย
2549ปริญญาโทบริหารทางด้านธุรกิจศิลปะไทย
2548ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ