ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ ปฏิทัศน์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชามนุษย์ศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2554ปริญญาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไทย
2544ปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไทย
2540ปริญญาตรีจิตวิทยาสังคมไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ