ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ บุณยะประพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชามนุษย์ศาสตร์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2553ปริญญาเอกไม่ระบุไทย
2544ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2539ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
สถิติผลงานทางวิชาการ