ดร. สราวุฒิ สืบแย้ม

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2560ปริญญาเอกบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาไทย
2549ปริญญาโทบริหารอาชีวเทคนิคการศึกษาไทย
2543ปริญญาตรีระบบสารสนเทศไทย
2540ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ไทย
2538ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)การบัญชีไทย
2535มัธยมศึกษา ตอนต้นไม่ระบุไทย
2532ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ