ธันยพร แสงวิรัช

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2538ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2529ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
2525มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2523มัธยมศึกษา ตอนต้นไม่ระบุไทย
2520ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ