อุมาพร ชุ่มนาค

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2543ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ