ดร. วัชรี ไพสาทย์

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาความเชี่ยวชาญEnglish language

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2561ปริญญาเอกการสอนภาษาอังกฤษไทย
2548ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2542ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ