ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย รักจรรยา

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม (มหาบัณฑิต)
สถานะการทำงานเกษียณ / ลาออก

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2530ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2524ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
2520มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2516ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ