ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เติมเพชร สุขคณาภิบาล

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชามนุษย์ศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชาพลศึกษา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2555ปริญญาเอกพลศึกษาไทย
2546ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2543ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ