รองศาสตราจารย์ มานพ ชูนิล

หน่วยงานภายนอกภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประเภทหน่วยงานภายนอกภายในประเทศ (รัฐ)
ประเทศไทย

    • 025872096
ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2543ปริญญาเอกจิตวิทยาออสเตรเลีย
2536ปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การไทย
2535ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2529ปริญญาโทสังคมศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขไทย
2525ปริญญาตรีมัธยมศึกษา วิชาเอก จิตวิทยา สังคมศึกษาไทย
2524ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
2520มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2515ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
2512ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ