ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาลักษณ์ นครศรี

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2551ปริญญาเอกไม่ระบุไทย
2541ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2538ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ