ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุปผา เสโตบล

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2533ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2525ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
2520มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2518มัธยมศึกษา ตอนต้นไม่ระบุไทย
2515ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
2512ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ