ดร. กานต์ชนก วรรธนะสิน

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาความเชี่ยวชาญAnti-plagiarism instructions, Academic writing, EFL writing

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2552ปริญญาเอกไม่ระบุไทย
2549ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2539ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
2535มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2532มัธยมศึกษา ตอนต้นไม่ระบุไทย
2529ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ