ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนทิรา ประชาฤทธิ์ภักดี

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2533ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2527ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
2523มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2521มัธยมศึกษา ตอนต้นไม่ระบุไทย
2518ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ