ดร. เยาวเรศ ธาราวุฒิ

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาศิลปะและมนุษยศาสตร์ > กลุ่มสาขาปรัชญา
applied linguistics, classroom research, discourse analysis, classroom interaction, genre analysis

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2552ปริญญาเอกApplied Linguistics and TESOLสหราชอาณาจักร
2545ปริญญาโทภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย
2544ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2542ปริญญาตรีภาษาอังกฤษไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ