ดร. เยาวเรศ ธาราวุฒิ

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาศิลปะและมนุษยศาสตร์ > กลุ่มสาขาปรัชญา
applied linguistics, classroom research, discourse analysis, classroom interaction, genre analysis

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2552ปริญญาเอกApplied Linguistics and TESOL สหราชอาณาจักร
2545ปริญญาโทภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ไทย
2544ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2542ปริญญาตรีภาษาอังกฤษไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ