ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ (MEPE)
หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมวัสดุ ยางพารา ,Polymer Processing , Polymer Rheology , Polymer Composites/ Blends , Biopolymer

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2551ปริญญาเอกไม่ระบุไทย
2544ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2542ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัย ปีที่ยื่นจดทะเบียน (พ.ศ.) ปีที่ได้รับการจดทะเบียน (พ.ศ.) หมายเลขใบรับรอง
ที่ หนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) ISBN
ที่ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นักวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ รางวัลนักวิจัย ระดับรางวัล นักวิจัย ปีที่ได้รับรางวัล
ที่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน นักวิจัย ปีที่ประชาสัมพันธ์
สถิติผลงานทางวิชาการ