ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ (MEPE)
หลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาเทคโนโลยี > กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมวัสดุ ยางพารา ,Polymer Processing , Polymer Rheology , Polymer Composites/ Blends , Biopolymer

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2551ปริญญาเอกไม่ระบุไทย
2544ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2542ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ ปีที่ ฉบับที่ ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ บทความประชุมวิชาการ ชื่อการประชุม นักวิจัย ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัย ปีที่ยื่นจดทะเบียน (พ.ศ.) ปีที่ได้รับการจดทะเบียน (พ.ศ.) หมายเลขใบรับรอง
ที่ หนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) ISBN
ที่ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/สร้างสรรค์ นักวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ รางวัลนักวิจัย ระดับรางวัล นักวิจัย ปีที่ได้รับรางวัล
ที่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน นักวิจัย ปีที่ประชาสัมพันธ์
สถิติผลงานทางวิชาการ