รองศาสตราจารย์ ชวนีย์ พงศาพิชณ์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชามนุษย์ศาสตร์
หลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยา

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2533ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2529ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
2525มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2523มัธยมศึกษา ตอนต้นไม่ระบุไทย
2521มัธยมศึกษา ตอนต้นไม่ระบุไทย
2520ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
2517ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ หนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) ISBN
สถิติผลงานทางวิชาการ