ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM)
หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
สาขาความเชี่ยวชาญกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและชีวเวชศาสตร์ > กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์
Food lipid oxidation/Antioxidants

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2557ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์อาหารสหรัฐอเมริกา
2546ปริญญาโทEnvironmental Engineeringไทย
ผลงานทางวิชาการ
ที่ โครงการวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนวิจัย ปี พ.ศ.
ที่ บทความวารสาร นักวิจัย วารสาร/หนังสือ ที่ตีพิมพ์ Volume Number ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ ปี พ.ศ.
ที่ หนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.) ISBN
ที่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน นักวิจัย ปีที่ประชาสัมพันธ์
สถิติผลงานทางวิชาการ