ดร. ฌัลลิกา มหาพูนทอง

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2560ปริญญาเอกภาษาศาสตร์ไทย
2540ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2537ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
2533มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2530มัธยมศึกษา ตอนต้นไม่ระบุไทย
2527ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ