กรกฎ ก่ำแก้ว

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สำนัก/สถาบันคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
ภาควิชา/สำนัก/สาขาวิชาภาควิชาภาษา
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปี ระดับการศึกษา สาขาวิชา ประเทศ
2543ปริญญาโทไม่ระบุไทย
2539ปริญญาตรีไม่ระบุไทย
2535มัธยมศึกษา ตอนปลายไม่ระบุไทย
2532มัธยมศึกษา ตอนต้นไม่ระบุไทย
2529ประถมศึกษาไม่ระบุไทย
ผลงานทางวิชาการ
สถิติผลงานทางวิชาการ